0

સોહમ મશરૂ તેમની શૈક્ષણિક માતૃસંસ્થા એકલવ્ય પબ્લિક સ્કૂલ વિશે પોતાના અભિપ્રાય જણાવી કરી રહ્યો છે.

NEET-2023ની પરીક્ષામાં 720 માંથી 705 માર્કસ મેળવનાર એકલવ્ય પબ્લિક સ્કૂલનો વિદ્યાર્થી સોહમ મશરૂ તેમની શૈક્ષણિક માતૃસંસ્થા એકલવ્ય પબ્લિક સ્કૂલ વિશે પોતાના અભિપ્રાય જણાવી કરી રહ્યો છે.. . તેમણે [...]

0

એકલવ્ય પબ્લિક સ્કૂલ વિશેના અભિપ્રાય

તાજેતરમાં જાહેર થયેલા NEETની પરીક્ષાના પરિણામ અન્વયે એકલવ્ય પબ્લિક સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થી સોહમ મશરૂએ 720 માંથી 705 માર્કસ મેળવીને સમગ્ર ભારતમાં 142મું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે, ત્યારે [...]

0

Science 2022

ધોરણ 08 ના વિદ્યાર્થીઓએ વિજ્ઞાન વિષય અંતર્ગત સરળ પ્રયોગો દ્વારા કુદરતી બળોમાંના એક સ્થિર-વિદ્યુત બળની હાજરી અનુભવી તેની સમજૂતી મેળવી હતી. આ સાથે જ બાળકો આસપાસની ઘટનાઓને વૈજ્ઞાનિક દૃષ્ટિથી [...]