0

દિશાઓ અને ખૂણાઓ, રૂઢ સંજ્ઞાઓ

“રૂઢ સંજ્ઞાઓ” એટલે નક્શામાં દિશાઓ, વિવિધ સ્થળો અને અન્ય સુચનોના નિર્દેશ માટે અપાતી ચોક્કસ સંજ્ઞાઓ. ત્યારે ધોરણ 6, ગુજરાતી માધ્યમના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા સામાજિક વિજ્ઞાનના અભ્યાસ અંતર્ગત [...]

0

“બાળ પ્રતિભા શોધ ૨૦૨૨-23” ની સ્પર્ધામાં એકલવ્ય પબ્લિક સ્કૂલની વિદ્યાર્થીની મોડાસરા માહીનો ઉત્કૃષ્ટ દેખાવ.

“બાળ પ્રતિભા શોધ ૨૦૨૨-23” ની સ્પર્ધામાં એકલવ્ય પબ્લિક સ્કૂલની વિદ્યાર્થીની મોડાસરા માહીનો ઉત્કૃષ્ટ દેખાવ.   તાજેતરમાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા યોજાયેલ “બાળ પ્રતિભા શોધ – ૨૦૨૨-૨૩” માં એકલવ્ય પબ્લિક [...]